Algemeen

Faillissementswet van 1 december 2016 en Boek XX Insolventie van Ondernemingen (Wet van 11 augustus 2017)

Ingevolge de Wet van 1 december 2016 werd de bestaande Belgische faillissementswetgeving gewijzigd en gebeurt vanaf dan de afwikkeling van het faillissementsdossier elektronisch via DPA-RegSol.

Ingevolge de Wet van 11 augustus 2017 wordt, door de invoering van Boek XX in het Wetboek van Economisch Recht (WER), het register vanaf 1 mei 2018 verder uitgebreid en worden volgende functies opgenomen:

 • het digitaal indienen van de aanvraag faillissement, en de volledige proceduriële afwikkeling van het faillissement;
 • het digitaal neerleggen van het minnelijk akkoord dat werd afgesloten tussen een aantal partijen, en dit buiten de rechtbank en elke procedure;
 • het digitaal aanvragen van een gerechtelijke reorganisatieprocedure (minnelijk akkoord, collectief akkoord of overdracht) en de volledige proceduriële afwikkeling ervan.
   

De relevante wetteksten vindt u hier:

Het opzoeken van een dossier in RegSol.be, het indienen van een schuldvordering of de aangifte van een faillissement is gratis. Ook de opvolging van de dossiers waarin u betrokkene bent, hetzij als schuldeiser of als derde belanghebbende, is gratis.

De aanvraag van een gerechtelijke reorganisatieprocedure is betalend. De wetgever heeft bepaald dat u een retributie moet betalen aan de beheerder van DPA-RegSol. Deze retributie wordt vastgelegd in een Koninklijk Besluit en bedraagt momenteel €295. Nadat u het aanvraagformulier hebt ingevuld en alle noodzakelijke documenten hebt opgeladen, komt u op een betaalpagina terecht. Uw aanvraag kan pas worden behandeld nadat u de betaling hebt uitgevoerd.

U dient er rekening mee te houden dat u nadien ook nog een griffierecht moet betalen, dat 20,00 € bedraagt.  Bij de bevestiging van uw indiening krijgt u het rekeningnummer van de griffie te zien waarop dit moet gestort worden.

Vanaf het ogenblik dat u een minnelijk akkoord buiten elke insolventieprocedure wenst neer te leggen in DPA-RegSol,  is bovendien een vergoeding, eveneens retributie genaamd, verschuldigd van 295 € voor de eerste twee jaren en vervolgens elk jaar, om de beheerskosten te dekken.

Voor het indienen van een aangifte van schuldvordering kan eveneens een retributie gevraagd worden: de retributie bedroeg aanvankelijk, vanaf 01 04 2017, 6 €. Vanaf 6 december 2018 werd deze retributie tot 0 herleid.

De retributie is niet onderworpen aan BTW. U krijgt enkel een ontvangstbewijs voor de betaling, geen factuur.

 

Een account aanmaken

Indien u een account aanmaakt als rechtspersoon, natuurlijke persoon of overheidsinstelling, zal het mogelijk zijn om dit account later te gebruiken om een aangifte van faillissement of een verzoekschrift voor GRP (gerechtelijke reorganisatieprocedure) in te dienen. U kan eveneens met eender welk soort account toegang vragen tot een dossier of een schuldvordering indienen.

Opgelet: Indien u enkel beschikt over een account als rechtspersoon of overheidsinstelling, zult u een andere account moeten aanmaken (met een ander e-mailadres) enkel en alleen wanneer u een aangifte van faillissement of een verzoekschrift voor GRP wil indienen met betrekking tot het bedrijf waarvoor u het account heeft aangemaakt. Het ondernemingsnummer waarvoor u een aangifte faillissement  of een verzoekschrift voor GRP wil indienen moet verschillen van het ondernemingsnummer van de account waarmee u indient.

Indien u advocaat bent en u een aangifte van schuldvordering wenst in te dienen voor uw cliënt, moet u een account op uw eigen naam (natuurlijke persoon of rechtspersoon) aanmaken.

Opmerkingen: U kan meerdere soorten accounts aanmaken met hetzelfde e-mailadres. Een ondernemingsnummer kan slechts één keer gebruikt worden. U kunt dus geen twee accounts aanmaken met hetzelfde ondernemingsnummer.

 

Account Regsol
 

 1. U kan een Multiple User Account (MUA) aanmaken mits ondertekening van een contract dat o.a. het beheer van de gebruikers in de account regelt. U kan dit contract aanvragen via de helpdesk (support@regsol.be). Na ondertekening kan u onmiddellijk aan de slag in regsol.be
   
 2. Nadat u een MUA hebt aangemaakt kan uw accountadmin
  • andere accountadmins aanduiden
  • verschillende groepen aanmaken
  • per groep groepadmins aanduiden. Elke groepadmin kan  gebruikers toevoegen/verwijderen aan zijn groep.
    
 3. Dankzij deze “groepen” kan u binnen uw “account” (die gekoppeld is aan uw KBO-nummer) verschillende afdelingen binnen uw organisatie toegang geven tot Regol. Elke groep krijgt ook een eigen naam, adres en bankrekening.
   
 4. Voor elke gebruiker kan er een gepaste rol worden aangeduid : “accountadmin”, “groepadmin”, schuldvorderingen enkel voorbereiden of ook indienen.
   
 5. Op de lijst van de schuldvorderingen zal de naam verschijnen van de “groep” die de schuldvordering heeft ingediend. Bij het benoemen van de groepen is het dus belangrijk om telkens zowel de naam van uw organisatie als de naam van de groep op te nemen, zodat de curator en andere actoren makkelijk de schuldeiser kunnen identificeren.
   
 6. Voorbeeld:
  • Account = het KBO nummer van Fod Financiën
  • Groep 1: Fod Financiën/ BTW ontvangkantoor X
  • Groep 2: Fod Financiën/ BTW ontvangkantoor Y
  • Account = het KBO nummer van BEDRIJF XX
  • Groep 1: BEDRIJF XX / Insolventie Brabant
  • Groep 2: BEDRIJF XX / Insolventie Limburg

    
Er zijn verschillende rollen binnen een MUA:

De beheerder van de account – de accountadmin:

 • is in wezen diegene die de MUA heeft aangemaakt
 • is lid van één of meerdere groepen van de account
 • kan alle aangiftes van schuldvordering zien van elke groep
 • kan andere groepen toevoegen aan de account
 • kan gebruikers toevoegen aan de account en deze in een groep plaatsen
 • kan gebruikers verwijderen uit groepen en uit de account
 • kan beslissen welke leden van elke groep aangiftes van schuldvordering kunnen indienen of enkel voorbereiden
 • kan andere gebruikers eveneens accountadmin maken. Het is immers mogelijk om meerdere beheerders te hebben
 • kan andere gebruikers groepadmin maken. Het is immers mogelijk om meerdere beheerders te hebben per groep.
 • kan beslissen wie of welk mailadres “default” contact zal zijn voor de  groep. Het is dus perfect mogelijk om “insolventie@bedrijfx” default contact te maken en alle notificaties voor de groep op dit adres te laten aankomen (van waaruit iemand ze dan kan dispatchen).


De beheerdervan de groep – de groepadmin:

 • kan alle aangiftes van schuldvordering zien van zijn groep
 • kan nieuwe gebruikers toevoegen aan zijn groep
 • kan gebruikers verwijderen uit zijn groep
 • kan beslissen welke leden van de groep aangiftes van schuldvordering kunnen indienen of enkel voorbereiden
 • kan andere gebruikers groepadmin maken. Het is immers mogelijk om meerdere beheerders te hebben per groep.
 • kan beslissen wie of welk mailadres “default” contact zal zijn voor de  groep. Het is dus perfect mogelijk om “insolventie@bedrijfx” default contact te maken en alle notificaties voor de groep op dit adres te laten aankomen (van waaruit iemand ze dan kan dispatchen).

 
De gebruiker van de groep:

 • zijn rechten worden bepaald door de account- of de groepadmin. (indiening van aangiftes van schuldvordering ofenkel voorbereiden)
 • kan alle schuldvorderingenzien die worden ingediend door de andere leden van de groep 
   

Opmerkingen:

Lid zijn van dezelfde groep van een MUA, betekent niet dat u dezelfde  e-mails krijgt.
Dit kan namelijk geconfigureerd worden per persoon. De systeemnotificaties worden dagelijks gestuurd aan het default contactadres van de groep, met de groep- of accountadmin als terugvalsbasis.

 

De toegang tot het platform regsol.be vereist een account:

Hoe kan ik een account aanmaken?

 

Na het aanmaken van uw account komt u op een pagina waar u het mailadres kan aanpassen naar het correcte adres, waarna u een mail zal ontvangen om het mailadres voor dit account te bevestigen. Indien u Regsol reeds verlaten hebt zal u geen bevestigingsmail ontvangen en belt u best met de helpdesk.

U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen door te klikken op uw e-mailadres bovenaan uw account.  Vervolgens klikt u op "gebruikersbeheer".

informatie_account_wijzigen01.png

informatie_account_wijzigen02.png

Indien u een MUA (Multiple User Account) hebt – zie volgende vraag - en u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen, moet u aan de beheerder van uw groep of aan de accountadmin vragen om  dit te doen. Om te weten over wie het gaat, klikt u op "gebruikersbeheer" en dan ziet u rechts wie deze functies heeft in de account van uw organisatie.

 informatie_account_wijzigen-03.png

 

Om het gebruik van regsol.be af te stemmen op het aantal dossiers of schuldvorderingen en op het aantal gebruikers binnen één organisatie, zijn er twee type “accounts”.

Een Single User Account - SUA is bedoeld voor personen of organisaties die DPA-RegSol gebruiken voor één of enkele dossiers of schuldvorderingen, en waar slechts één persoon het account gebruikt.
In dit geval kunt u zich eenvoudig registreren via de link “Een account aanmaken”.

Na registratie in regsol.be heeft u steeds toegang tot de applicatie mits ingeven van uw e-mailadres en wachtwoord.

Een Multiple User Account  - MUA is bedoeld voor organisaties (bedrijven, overheidsinstellingen) met talrijke dossiers of schuldvorderingen, waar binnen dezelfde account verschillende personen dossiers en/of schuldvorderingen starten en opvolgen.

Een MUA-account maakt het mogelijk om:

 • binnen uw account diverse groepen van gebruikers aan te maken. Gebruikers binnen eenzelfde groep kunnen elkaars dossiers raadplegen en bewerken.
 • zelf de gebruikers van uw onderneming te beheren (toevoegen, verwijderen, rechten toekennen om bv. alleen schuldvorderingen voor te bereiden of ook in te dienen).

 

Contacteer ons via support@regsol.be of bel de helpdesk en wij zullen u de nodige informatie bezorgen om uw account om te vormen naar een Multiple User Account (MUA).

Werken in regsol.be

Zie “welk soort account moet ik aanmaken?

Doorloop de gevraagde stappen en sla tussentijds op indien u niet alle informatie bij de hand hebt. U vindt uw voorlopig dossier later terug onder “mijn dossiers” in de vorm van een “draft”.  U kan de draft openen en verder werken tot u opnieuw tussentijds wenst op te slaan of tot u het dossier kan indienen.

Het is pas nadat u alle verplichte velden van alle stappen hebt ingevuld, dat u uw aangifte van faillissement effectief kunt indienen.

 

 aangifte van faillissement

 

De schuldeiser

 

U bent een Belgische rechtspersoon?

U bent verplicht uw schuldvordering digitaal in te dienen. Bij het invullen van de nodige gegevens kiest u de optie “Belgisch rechtspersoon”. U kan daarna onmiddellijk uw ondernemingsnummer invullen. Eens dat nummer ingevuld zal het platform onmiddellijk de verdere gegevens automatisch aanvullen met de gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen. Mochten bepaalde velden niet correct zijn, dan kan u ze steeds verbeteren.

U bent een Belgische natuurlijke persoon?

U mag uw schuldvordering digitaal indienen via dit platform, of haar schriftelijk indienen bij de curator.

 1. U wenst uw schuldvordering digitaal in te dienen?
  Bij het invullen van de nodige gegevens kiest u de optie “Belgisch natuurlijk persoon” en vult u uw gegevens verder in.
 2. U wenst uw schuldvordering schriftelijk in te dienen bij de curator?
  Neem contact met de curator die u de nodige documenten zal bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering. Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “Dossiers zoeken” of “Inzage vragen in een openstaand dossier”  bij de “algemene informatie” van het dossier.
   

U bent een Belgische overheidsinstelling?

U bent verplicht uw schuldvordering digitaal in te dienen.

U bent een buitenlandse rechtspersoon of natuurlijke persoon?

 1. U wordt vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde (advocaat, accountant…)?
  Deze persoon zal online via dit platform de schuldvorderingen kunnen indienen.
 2. U wordt niet vertegenwoordigd door een bijzondere gemachtigde?
  Neem contact op met de curator: deze zal u de nodige documenten bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering.  Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “Dossiers zoeken” of “Inzage vragen in een openstaand dossier” bij de “algemene informatie” van het dossier.
   

U bent een buitenlandse overheidsinstelling?

Neem contact op met de curator: deze zal u de nodige documenten bezorgen voor het indienen van uw schuldvordering. Het e-mailadres van de curator vindt u via de toetsen “Dossiers zoeken” of “Inzage vragen in een openstaand dossier” bij de “algemene informatie” van het dossier.

U bent  gemachtigde van een schuldeiser?

Als advocaat, accountant, zaakwaarnemer of andere gemachtigde kunt u schuldvorderingen indienen in opdracht van de schuldeiser.
U gaat als volgt te werk:

 • U kiest de toets “schuldvordering indienen als gemachtigde”
 • U vult dan eerst  de gegevens van de schuldeiser in.
 • U vult verder alle gegevens i.v.m. de schuldvordering in.

   

De schuldvordering indienen

Om uw schuldvordering digitaal in te dienen hebt u nodig:

 • alle gegevens i.v.m. de schuldvordering (naam en adresgegevens, bedrag, stavingsstukken zoals facturen of contracten)
 • uw persoonlijke gegevens als schuldeiser (zitten vervat in uw account)
 • het rekeningnummer voor de betaling van eventuele dividenden
 • om veiligheidsredenen wordt de applicatie automatisch afgesloten 30 minuten nadat u bent ingelogd. U kan de ingevoerde gegevens steeds "tijdelijk opslaan" zodat u ze opnieuw terugvindt wanneer u zich de volgende keer aanmeldt.
   

Uw digitale schuldvordering is slechts definitief ingediend en geldig nadat u eerst de gegevens hebt gevalideerd door de vermeldingen onderaan het overzicht (inzake correctieheid en volledigheid) aan te vinken.

U krijgt op het scherm een boodschap die meldt dat uw schuldvordering is ingediend, en u ontvangt een mail om dit te bevestigen.

 

Via de toets “Mijn schuldvorderingen” kunt u ofwel via “zoeken” een lijst opvragen van alle door u ingediendeschuldvorderingen ofwelvia ingave van de naam van het dossier in kwestie, de schuldvordering in kwestie opzoeken.

In deze lijst kunt u vervolgens de ingediende schuldvorderingen aanklikken om eventueel wijzigingen aan te brengen (bv. het ingediende bedrag wijzigen, een rekeningnummer aanpassen…). Eenmaal uw schuldvordering door de curator werd gekwalificeerd als “aanvaard” of “betwist”, kan u geen wijzigingen meer aanbrengen aan het bedrag van de schuldvordering.

Via de toets “Mijn dossiers” kan u nagaan in welke dossiers u toegang gekregen hebt als schuldeiser of belanghebbende. Als schuldeiser of belanghebbende, die toegang heeft tot een dossier, kan u dit dossier aanklikken in de lijst en naast de “algemene informatie”, ook de tab “schuldvorderingen” aanklikken. Dan krijgt u een lijst van alle schuldeisers die in het dossier in kwestie een schuldvordering hebben ingediend  en voor welk bedrag. Enkel bij uw eigen schuldvordering zal u de icoontjes zien staan om de schuldvordering te wijzigen, over te dragen of te downloaden.

Indien u wenst te weten welke kwalificatie de curator aan de schuldvorderingen van de andere schuldeisers gegeven heeft, dan dient u hiervoor naar de tab “tijdslijn” te gaan op de homepagina van het dossier en de PVs van verificatie te raadplegen.

 

U kunt uw aangifte van schuldvordering via DPA-RegSol aanpassen zolang uw schuldvordering de status “ingediend” heeft.

U dient hiervoor te klikken op de tab « MIJN SCHULDVORDERINGEN » in de hoofding.
Zoek vervolgens het dossier waarvoor u de aangifte van schuldvordering wenst aan te passen.

Om een schuldvordering aan te passen, volstaat het om eerst op de blauwe pen te klikken naast de aan te passen schuldvordering.

schuldvordering aanpassen


Klik vervolgens op schuldvordering wijzigen:

schuldvordering wijzigen


Pas de schuldvordering aan en klik tot slot op de knop « Indienen »

Een papieren schuldvordering (van voor 1 april 2017) aanpassen, moet op papier via de curator. De curator zal de wijzigingen aan de schuldvordering dan in het register invoeren.

 

Als u een Multiple User Account heeft en frequent schuldvorderingen indient, dan kan u deze inladen via een XML bestand.

Op de pagina “schuldvordering indienen” kunt u een ontwerp van de XML-file downloaden. U laadt uw ingevulde XML-file op in DPA-RegSol door te klikken op de toets (rechts) “Opladen via XML-file”. De velden van de aangifte zullen zich vullen met de gegevens van uw schuldvordering. Nadat de gegevens zijn ingevuld geeft u onderaan uw akkoord bij de voorwaarden (checkboxen aanvinken) en drukt u op “defintief indienen”.

Na het inloggen komt u op een dashboard waar u de belangrijkste functies terugvindt:

 • U kan een nieuw insolventiedossier indienen, een nieuwe schuldvordering indienen, of inzage vragen in een openstaand dossier.
 • U vindt er een lijst van “uw dossiers” en een rechtstreekse link naar de lijst van “uw schuldvorderingen”
 • U kan er ook eenvoudig zoeken op basis van een ondernemingsnummer of een naam van een dossier. Indien u op naam zoekt, hoeft u niet de volledige naam in te geven. Een deel van de naam is voldoende en dikwijls beter indien u niet 100% zeker bent van de spelling.

 

 • Klik in uw lijst schuldvorderingen in de kolom “acties” op de dubbele pijl (= overdragen).
 • Selecteer “aan een collega” in het keuzemenu.
 • Selecteer dan de juiste groep en de juiste gebruiker en klik op “Overdragen”.

 

U kan uw schuldvordering overdragen aan een andere schuldeiser of diens gemachtigde, op voorwaarde dat zij een account hebben in DPA-RegSol.

Klik in uw lijst schuldvorderingen in de kolom “acties” op de dubbele pijl (= overdragen).

schuldvordering doorgeven

Selecteer in het keuzemenu ”aan een schuldeiser of zijn gemachtigde” en zoek bij “gemachtigde” op ondernemingsnummer of rijksregisternummer.  Als u geen resultaat krijgt, vul dan alle gegevens correct in. Klik nadien op “Overdragen”.

 

Een schuldvordering overdragen kan per schuldvordering, maar ook in bulk.  Als u één schuldvordering wil overdragen dan klikt u in de lijst onder “mijn schuldvorderingen” onder “acties” op de dubbele pijl. 

Als u schuldvorderingen in bulk wil overdragen dan klikt u  in de lijst onder “mijn schuldvorderingen” eerst alle schuldvorderingen die u wenst over te dragen aan en selecteert u daarna helemaal rechts bovenaan  “overdragen in bulk”.

 

Voor elk dossier waarvoor u een schuldvordering hebt ingediend, hebt u toegang  tot

 • de algemene informatie van het dossier onder de tab “algemene informatie”
 • de schuldvorderingen ingediend door andere schuldeisers onder de tab “schuldvorderingen”
 • de stukken (aangiftes, documenten, vonnissen, processen-verbaal,…) die bij het dossier horen en waarvoor u inzagerecht hebt – onder de tab “tijdslijn”. Uw inzagerechten worden geregeld door de faillissementswet van 8 augustus 1997, Boek XX Insolventie van Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten.
   

Via DPA-RegSol zal u regelmatig notificaties ontvangen in verband met uw dossiers of uw schuldvorderingen. Indien U tot een MUA behoort, worden deze naar de “default” contactpersoon van uw account of groep gestuurd. U zal alle notificaties makkelijk terugvinden via de tab “notificaties” op de homepagina van elk dossier.

Als u schuldeiser of schuldenaar bent en u heeft een raadsman die toegang heeft tot uw dossier of schuldvordering, dan ziet u precies dezelfde documenten als uw raadsman.

U kan ook zelf stukken toevoegen in een faillissementsdossier, al zijn de acties die u kan ondernemen beperkt. In een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan u niet zelf stukken toevoegen als uw dossier wordt beheerd door een raadsman.

Wenst u een andere raadsman aan te duiden of uw dossier of schuldvordering zelf te beheren?
In geval van een gerechtelijke reorganisatieprocedure:

 • Ofwel kan uw eerste raadsman u toevoegen als schuldenaar omdat u het dossier zelf wil opvolgen, daarna kan u de raadsman verwijderen en/of een nieuwe raadsman toevoegen.

 • Ofwel kan een nieuwe raadsman toegang vragen tot het dossier: de gedelegeerd rechter kan de toegang verlenen en de toegang van de eerste raadsman ongedaan maken.
   

In geval van een faillissement:

 • Ofwel vraagt een nieuwe raadsman toegang tot het dossier: de rechter-commissaris kan deze aanvraag voor toegang goedkeuren en de toegang voor de eerste raadsman ongedaan maken.

 • Ofwel, als u zelf uw dossier of schuldvorderingen wenst op te volgen, kan u zelf toegang vragen aan de rechter-commissaris.

   

 

Toegang tot of inzage dossiers

Iedereen kan inzage vragen in een openstaand dossier. U zoekt het dossier in kwestie door te klikken op “inzage vragen in een openstaand dossier” op de homepagina. Uw toegangsaanvraag wordt beoordeeld door:

 • de curator - voor faillissementen van voor 1 mei 2018
 • de rechter-commissaris - voor faillissementen van na 1 mei 2018
 • de gedelegeerd rechter - voor gerechtelijke reorganisatieprocedures
   

U krijgt een mail en een notificatie van zodra uw toegang is toegekend. Indien de toegang geweigerd wordt, krijgt u eveneens de reden daarvoor medegedeeld in de notificatie en de mail.
Indien u toegang heeft tot een dossier en het dossier wordt gesloten, dan blijft die toegang voor u bestaan in het archief van RegSol.

Indien u nog geen toegang heeft tot een dossier dat ondertussen werd afgesloten, dan komt de vraag terecht bij de griffie van de betrokken Ondernemingsrechtbank, die u dan de toegang kan geven door u uit te nodigen inzage te nemen in een gesloten dossier in het archief.

U kan via DPA-RegSol alle openstaande faillissementen en gerechtelijke reorganisatieprocedures opzoeken, er inzage in vragen of er een schuldvordering voor indienen.

Indien u als schuldenaar, schuldeiser, derde of advocaat van één van van deze, toegang had tot een dossier dat ondertussen gearchiveerd werd, dan zal u ook na archivering van het dossier inzage houden in het dossier.

Indien u nog geen toegang heeft tot een dossier dat ondertussen werd afgesloten, dan komt de vraag terecht bij de griffie van de betrokken Ondernemingsrechtbank, die u dan de toegang kan geven door u uit te nodigen inzage te nemen in een gesloten dossier in het archief.

 

In functie van de rol die u hebt in een dossier, zult u al dan niet personen toegang kunnen geven tot één van uw dossiers. Indien u bijvoorbeeld schuldenaar bent, zult u toegang kunnen geven tot één of meerdere van uw advocaten.

 • Zoek eerst het dossier waartoe u toegang wilt geven. Klik hiervoor op de tab "MIJN DOSSIERS".
 • Klik in de lijst op het dossier waarvoor u toegang wilt geven.
 • Klik op de tab "SCHULDENAAR/ADVOCAAT".
 • Klik op de optie "Schuldenaar/advocaat toevoegen".
 • Er zal een pop-up verschijnen. Vul alle verplichte velden in en klik vervolgens op "toevoegen".

 

Om een verjaringsstuitende aangifte van schuldvordering in te dienen in een GRP, moet eerst en vooral het betreffende dossier gevonden worden. Om dit te doen, moet u eerst klikken op de tab "DOSSIERS ZOEKEN" in de hoofding.
 
Er bestaan vervolgens verscheidene velden die toelaten om een dossier te vinden:

 • Naam van de onderneming
 • Ondernemingsnummer
 • Postcode/plaats
 • Type procedure

 
In het algemeen is het gemakkelijker om een dossier te vinden door enkel gebruik te maken van het ondernemingsnummer.

Denk eraan dat het systeem standaard in de faillissementsdossiers zoekt. Indien u een dossier in GRP wenst te zoeken, zult u dus het soort “procedure” moeten wijzigen onderaan in het menu.
 
Na het dossier in GRP waarvoor u een aangifte van schuldvordering wenst in te dienen te hebben gevonden, moet u vervolgens klikken op de optie "Opladen schuldvordering”.

Opmerking: in tegenstelling tot bij faillissementen waar u automatisch toegang krijgt tot het dossier als schuldeiser van zodra u een schuldvordering hebt ingediend, moet u bij een GRP nog een afzonderlijk verzoek om inzage in het dossier indienen.

 

Voor elk dossier waarvoor u inzagerecht hebt gekregen, hebt u toegang tot

 • de algemene informatie van het dossier onder de tab “algemene informatie”
 • de schuldvorderingen ingediend door andere schuldeisers onder de tab “schuldvorderingen”
 • de stukken (aangiftes, documenten, vonnissen, processen-verbaal,…) die bij het dossier horen en waarvoor u inzagerecht hebt – onder de tab “tijdslijn”. Uw inzagerechten worden geregeld door de faillissementswet van 8 augustus 1997, Boek XX Insolventie van Ondernemingen en haar uitvoeringsbesluiten.

Algemene vragen

Dat zijn boodschappen tussen een gebruiker van het publieke luik en een juridische actor in het private luik (zoals bijvoorbeeld de curator, de griffie, de gedelegeerd rechter of de rechter-commissaris). Deze berichten worden enkel gezien door de verzender en de geadresseerde.

Indien de geadresseerde een MUA is in het publieke luik, dan komt bij een bericht of een antwoord op een bericht vanwege een juridische actor in het private luik, een mail over dit bericht of antwoord in de inbox van de default contactpersoon van de groep (en NIET bij de eigenlijke gebruiker van de MUA die het bericht verzond, tenzij deze de default contactpersoon is). De eigenlijke gebruiker, net zoals alle andere gebruikers van de groep in deze MUA, kan het bericht te allen tijde raadplegen in de tab “berichten” van het dossier.

De inhoud van de berichten is vrij te bepalen door de opsteller van het bericht.

 

Dat zijn automatische meldingen die DPA-RegSol verstuurt wanneer een bepaalde actie werd voltooid  in het programma. In bepaalde gevallen voorziet de wet dat u op de hoogte dient gesteld te worden van bepaalde acties in het dossier: de notificaties zijn de weerslag van deze verplichting en blijven aan het dossier verbonden, zodat u (en eventueel alle gebruikers binnen een groep van een MUA) deze te allen tijde kunt raadplegen.

In het “gebruikersbeheer” (klik op het driehoekje naast uw mailadres bovenaan om het te zien) kunt u kiezen of u wel of niet een e-mail ontvangt als gebruiker van DPA-RegSol indien er binnen regsol.be een bericht of een notificatie voor u verschijnt. Een groen vinkje betekent dat u een e-mail wenst te ontvangen. Indien u dat niet wenst, klik dan op wijzigen en vink uit wat u niet meer wenst te ontvangen per e-mail.

Opgelet: Indien u aanduidt dat u geen mails wenst te ontvangen, dan zal ook de default contactpersoon van uw groep geen mails ontvangen indien u de indiener bent. De notificaties blijven evenwel te allen tijde zichtbaar in het dossier voor alle gebruikers van de MUA groep.

Contacteer onze helpdesk op NL : 02 307 70 30 / FR : 02 588 88 22 van maandag tot vrijdag tussen 8u30 en 17u00  of zend een mailtje naar support@regsol.be

U vindt het nummer ook links van uw mailadres wanneer u op het vraagtekentje klikt.

 

Iemand van ons support team kan uw scherm overnemen zodat wij live aan u kunnen tonen hoe wij uw vraag of probleem oplossen.

De helpdeskmedewerker zal uitleggen hoe u kunt werken met Team Viewer.

 

Definitie van Boek XX : Elke onderneming wiens activiteit er hoofdzakelijk in bestaat om, op onafhankelijke wijze en onder eigen verantwoordelijkheid, intellectuele prestaties te verrichten waarvoor een voorafgaande opleiding en een permanente vorming is vereist en die onderworpen is aan een plichtenleer waarvan de naleving door of krachtens een door de wet aangeduide tuchtrechtelijke instelling kan worden afgedwongen.
Als het vrij beroep in kwestie beantwoordt aan deze definitie, dan is het opgenomen in de lijst die verschijnt in het aangifteformulier.

Momenteel bevat deze lijst volgende beroepen:

 1. Advocaten
 2. Gerechtsdeurwaarders
 3. Notarissen
 4. Apothekers
 5. Artsen
 6. Dierenartsen
 7. Psychologen
 8. Architecten
 9. Vastgoedmakelaars
 10. Bedrijfsrevisoren
 11. Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
 12. Accountants en belastingconsulenten
   

De rechtbank zal, conform de bepalingen in BOEK XX, beslissen wanneer er een mandataris,  specifiek in het kader van dit vrije beroep, (mede) moet worden aangesteld.

De vrije beroepen die NIET opgenomen zijn in deze lijst die verschijnt in het aangifteformulier, vallen onder de algemene bepalingen van de insolventiewet.

 

Op de startpagina van regsol.be, vindt u deze lijsten terug onder de blauwe tegels onderaan de pagina :

 

Lijst_curatoren