1. Deze algemene voorwaarden zijn enerzijds van toepassing op de identificatie-en autorisatie-dienst en anderzijds op het DPA (hierna “de Webapplicaties” genoemd). Deze diensten worden aangeboden door Diplad namens de Orde van de Vlaamse Balies en Avocats.be (handelsnaam van de Orde van de Franse-en Duitstalige Balies). Hierna gezamenlijk aangeduid als de “Dienstverlener”.
  De ad hoc Dienstverlener, namelijk Diplad, die handelt voor de O.V.B. of Avocats.be, wordt voor elke Gebruiker bepaald door de Balie waar de betrokken advocaat lid van is.
   
 2. Deze toepassingen zijn geïntegreerd of gehost op een website (de “Website “) waarvan de voorwaarden verschillend kunnen zijn.
  Bovendien kan de identificatie-en autorisatie-dienst toegang verlenen tot andere diensten of informatiebronnen die soms alleen onder de controle van de Dienstverlener vallen en waarop afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn of die onderworpen zijn aan specifieke wettelijke bepalingen.Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen voordat u de Webapplicaties en de Website gebruikt.
   
 3. De Webapplicaties mogen gebruikt worden door:
  1. Alle advocaten die lid zijn van een Balie die deel uitmaakt van de OVB en Avocats.be.
  2. Het administratief personeel dat door bovenvermelde advocaten is gemachtigd om de aanvragen in hun naam en voor eigen rekening te gebruiken, en dit uitsluitend als onderdeel van hun mandaat voor deze advocaten (hierna de “Opdrachtgever(s/Gevolmachtigende(n))” genoemd).

  Advocaten moeten ervoor zorgen dat hun Opdrachtgever(s)/Gevolmachtigden onderworpen is/zijn aan een vertrouwelijkheidsclausule, die het beroepsgeheim waarborgt en waardoor de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de privacy en de bescherming van persoonsgegevens, van de personen wiens gegevens via de aanvragen worden verwerkt, worden nageleefd.
  De advocaten of hun administratief personeel worden in deze algemene voorwaarden aangeduid met de term “Gebruiker(s)”.

 4. Door deze Webapplicaties te gebruiken, bevestigen de Gebruikers dat zij deze voorwaarden hebben gelezen en begrepen en dat ze het ermee eens zijn dat deze voorwaarden op hen van toepassing zijn. De Gebruikers zullen derden niet toestaan om de Webapplicaties te gebruiken als deze derden niet aan de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden beschreven, voldoen. Gebruikers zijn in ieder geval verplicht om derden te informeren over de inhoud van deze algemene voorwaarden.
   
 5. Het gebruik van het DPA en de diensten waartoe de Webapplicaties toegang geeft, kan betalend zijn. Als dit het geval is, zullen deze kosten duidelijk worden meegedeeld en zal de Gebruikers ze op voorhand moeten aanvaarden.
  De Gebruikers bevestigen dat zij de kosten aanvaarden door de betalende dienst te gebruiken. Van de bestelde betaalde diensten wordt op de DPA portaalsite een schriftelijke samenvatting in elektronische vorm bewaard. Deze blijft ten minste één jaar toegankelijk voor de Gebruikers.
  De kosten worden alleen in rekening gebracht indien de bestelde dienst met succes is geleverd, tenzij het falen van de dienst geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een foutieve of onvolledige opgave van gegevens door de Gebruiker, of tenzij essentiële onderdelen van de dienst nog steeds met succes uitgevoerd kunnen worden.
   
 6. Indien de Gebruiker de vorige facturen van de Dienstverlener niet volgens de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden heeft voldaan, kan hem de toegang ontzegd worden tot de betalende diensten van de Webapplicaties. De Gebruiker erkent dat de punctuele betaling van de verschuldigde en onbetwiste facturen een verplichting is die deel uitmaakt van de confraternele uitoefening van zijn beroep en dat, in geval van aanhoudende niet-betaling van onbetwiste facturen, de eiser het recht heeft om de Stafhouder van de betrokken advocaat hiervan in kennis te stellen.
   
 7. Wanneer de Gebruiker de betalende diensten die hem via de applicatie ter beschikking worden gesteld in het kader van een pro-Deo-missie – in het kader van een opdracht waarvoor hij door een Bureau voor rechtsbijstand is aangewezen – wil gebruiken, kan hij dit aangeven door een juist Pro Deo bestandsnummer in te voeren. Bij validatie van dit nummer, zal een gereduceerd tarief worden toegepast voor de dienst in kwestie.
   
 8. De identificatie-en autorisatie-dienst stelt Gebruikers in staat om zich betrouwbaar te identificeren bij de Dienstverlener en/of bij de diensten of informatiebronnen van derden, die via de Webapplicaties toegankelijk zijn. Hiertoe staat de Gebruiker de Dienstverlener toe om zijn identiteit, zijn hoedanigheid en zijn vergunning te controleren. Gebruikers zullen dan toegang hebben tot de diensten of informatiebronnen van hun keuze, indien zij voldoen aan de toepasselijke toegangsvoorwaarden.
   
 9. Na het gebruik van de identificatie-en autorisatie-dienst, stelt DPA-Deposit zijn Gebruikers in staat om met bepaalde gerechtshoven en rechtbanken documenten veilig en in overeenstemming met de wettelijke vereisten te delen en ontvangen ze een bevestiging via DPA-Deposit. Bovendien kan DPA-Deposit ook worden gebruikt om elektronische te communiceren met andere DPA-Deposit Gebruikers, of voor de verzending van documenten via niet-elektronische kanalen zoals post, aangetekende zending en fax aan derden (inclusief niet-Gebruikers van de Webapplicaties). DPA-Deposit garandeert ook dat een gedeponeerd document waarvoor de Gebruiker een ontvangstbevestiging heeft ontvangen, bewaard blijft en via DPA-Deposit in zijn oorspronkelijke vorm ter beschikking staat van de Gebruiker en dit voor een periode van twee jaar vanaf de datum van ontvangstbewijs zoals aangegeven in de bevestiging.
   
 10. De documenten die via DPA-Deposit worden verzonden, moeten beantwoorden aan specifieke technische vereisten zoals hun maximale grootte en het bestandsformaat. Deze technische vereisten worden op de Website gepubliceerd. Als de Gebruiker niet aan deze technische voorschriften voldoet, kan het visuele ontwerp en de lay-out van de verzonden documenten niet worden gegarandeerd. Aan documenten die via DPA-Deposit worden gemaild, wordt bovendien automatisch een visueel kenmerk toegevoegd in de vorm van een QR-code. Deze wordt in de marges van de documenten geplaatst, en kan ook logo’s of andere informatie die in de marges staan, visueel blokkeren.
   
 11. Het gebruik van een J-BOX is onderworpen aan de voorwaarden uiteengezet in de J-BOX-applicatie. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van de leverancier en verschillen naargelang aan de Dienstverlener al dan niet een voorafgaand mandaat voor de oprichting van de J-BOX van de advocaat en het beheer van de ingaande en uitgaande communicatie, werd gegeven.
   
 12. Bij gebruik van Webapplicaties en diensten die toegankelijk zijn via Webapplicaties, zorgen Gebruikers ervoor dat alle gegevens die zij zelf invoeren correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn. Indien de gegevens die zij zelf invoeren niet correct, volledig en waarheidsgetrouw zijn, kan de goede werking van de Webapplicatie en de diensten die via de Webapplicatie beschikbaar worden gesteld, niet worden gegarandeerd, met inbegrip van de correcte aflevering van de stukken van het dossier, de correspondentie met derden alsook de bepaling van geldende tarieven. In dergelijke situaties geeft de Dienstverlener geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het gebruik van de Webapplicaties en de diensten die toegankelijk zijn via de Webapplicaties.
  In geen geval kan de Dienstverlener aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gedeelde documenten, correspondentie of onderdelen die door de Gebruiker via de Webapplicaties worden verstrekt.
   
 13. Onverminderd de voorgaande afwijzing van garantie, is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor het niet functioneren of het slecht functioneren van de aanvragen en voor eventuele daaruit voortvloeiende schade in ieder geval beperkt tot een maximumbedrag van 2 500 EUR per incident, ongeacht de oorzaak van het incident of de aard van de schade, behalve in het geval van fraude, fysieke schade of overlijden, of wanneer de wet een dergelijke beperking van de aansprakelijkheid verbiedt. Onrechtstreekse of gevolgschade kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
   
 14. In geen geval is de Dienstverlener aansprakelijk voor enige schade die geheel of gedeeltelijk aan derden kan worden toegerekend, inclusief maar niet beperkt tot technische storingen of technische onderbrekingen van de diensten, informatiebronnen of infrastructuren die niet onder de exclusieve controle van de Dienstverlener vallen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, incidenten waarbij elektronische communicatie met gerechtshoven of rechtbanken wordt verhinderd of vertraagd als gevolg van technische storing of technische verstoring van de computersystemen van Justitie waarop de Webapplicaties zijn aangesloten.
   
 15. Geen enkel ander gebruik van de Webapplicaties dan hierboven beschreven, is toegestaan. De Gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van elk gedrag dat niet voldoet aan deze algemene voorwaarden, de toepasselijke wetten en de geldende ethische regels. Bovendien zal de Gebruiker niets ondernemen (ook niet uit nalatigheid) dat de werking van de Webapplicaties, van andere applicaties of diensten waarmee de Webapplicaties samenwerken, van de gegevensstroom en -opslag via de Webapplicaties verstoort of onderbreekt, of dat de belangen van de Dienstverlener en die van andere Gebruikers van de Webapplicaties schaadt. Schending van deze regels kan leiden tot civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De Dienstverlener heeft het recht om te allen tijde na te gaan of de informatie die door de Gebruikers wordt ingevoerd in de Webapplicaties of diensten die via de Webapplicaties toegankelijk zijn, juist, volledig en waarheidsgetrouw is. Indien er fouten worden aangetroffen, is de Dienstverlener gerechtigd om aanspraak te maken op terugbetaling. In geval van indicaties van opzettelijke fouten, zoals een ongerechtvaardigd verzoek om Pro-Deo-tarieven, kan ook een onderzoek naar de eerbiediging van de ethiek worden uitgevoerd, hetgeen kan leiden tot deontologishe straffen.
   
 16. Het gebruik van de Webapplicaties vereist het bezit en het gebruik van de middelen van identificatie en ondertekening zoals meegedeeld door de Balie waarbij de Gebruiker is aangesloten. Gebruikers van de Webapplicaties bevestigen en garanderen dat zij alleen toegang hebben tot hun identificatie-en ondertekening middelen en tot elke Gebruikerscode of bijbehorende pincode, dat zij de benodigde software op hun computer correct hebben geïnstalleerd, en dat zij als een goede huisvader voor de veiligheid van hun systeem zorgen. De Dienstverlener geeft geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van deze verplichting door de Gebruiker.
   
 17. De Webapplicaties zijn ontworpen, beheerd en ter beschikking gesteld met redelijke zorgvuldigheid, en de Dienstverlener streeft ernaar om de beschikbaarheid en de permanente bruikbaarheid 24 uur per dag, elke werkdag (gedefinieerd als alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en Belgische feestdagen) te waarborgen. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat de Dienstverlener de beschikbaarheid en bruikbaarheid van de Webapplicaties slechts 99% garandeert tijdens werkdagen van 08:00 tot 22:00 (de operationele periode, dagelijks gemeten gedurende deze uren). Indien de Gebruiker de applicaties wenst te gebruiken op een ander tijdstip dan tijdens de gebruiksperiode, zal hij dit volledig op eigen risico doen en zonder enige garantie van beschikbaarheid of gebruik.
   
 18. De Dienstverlener garandeert dat, als het elektronisch indienen van dossierdocumenten bij de gerechtshoven en rechtbanken via DPA-Deposit binnen de operationele termijn gebeurt, de Gebruiker ofwel een deposito certificaat zal ontvangen dat voldoet aan de wettelijke voorschriften, ofwel een bewijs van een systeemfout dat als bewijs van overmacht zal aantonen dat de neerlegging technisch onmogelijk was op de dag in kwestie.
   
 19. De Dienstverlener garandeert tevens dat bij het verzenden van documenten via niet-elektronische kanalen zoals post, aangetekende zending en fax aan derden tijdens de operationele periode van DPA-Deposit, er ofwel een bewijs van het verzenden, of een foutmelding zal worden verstuurd. Het bewijs van verzending zal worden aangeboden aan de Gebruiker via e-mail en/of via de Website. Foutmeldingen worden altijd aangeboden aan de Gebruiker via het e-mailadres dat door de Gebruiker is opgegeven. Als de documenten per aangetekende brief worden verstuurd, bevat het bewijs van verzending ook een tracking code waaruit blijkt dat het document per aangetekende brief is verstuurd. Documenten worden verzonden door niet-elektronische kanalen op de dag dat de Gebruiker de documenten met succes indient bij DPA-Deposit indien het aanbod uiterlijk op de werkdagen voor 16u00 en uiterlijk op de eerstvolgende werkdag voor de andere aanbiedingen wordt ingediend. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Dienstverlener enkel het succesvol deponeren van documenten die door niet-elektronische middelen zoals post, aangetekende zending en fax via DPA-Deposit werden verzonden, kan garanderen, maar geen garantie kan bieden voor een succesvolle ontvangst door de geadresseerde.
   
 20. De beschikbaarheid en operationaliteit van de Webapplicaties kan buiten de operationele periode omwille van onderhoud, updates of interventies opgeschort of beëindigd worden. De Dienstverlener moet dit ten minste 24 uur van tevoren op de Website bekendmaken. De Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat de Webapplicaties of de Website kunnen evolueren en dat dit gevolgen kan hebben op de beschikbaarheid en functionaliteit. Dienovereenkomstig is elk gebruik van de Webapplicaties onderworpen aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van gebruik. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd door de Dienstverlener indien nodig en zijn niet betwistbaar.
   
 21. Het gebruik van de Webapplicaties vereist de verwerking van bepaalde persoonsgegevens. Persoonsgegevens die via de Webapplicaties worden ingezameld, worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de privacy policy van de Dienstverlener. Deze zijn beschikbaar op de Website. Het aanvaarden van de algemene voorwaarden impliceert ook de aanvaarding van de privacy policy. De Gebruiker bevestigt daarmee dat hij het privacy beleid heeft gelezen en begrepen en stemt ermee in dat dit privacy beleid van toepassing is.
   
 22. De partijen verklaren dat zij voldoen aan alle voorschriften betreffende de bescherming van persoonsgegevens die in België van kracht zijn, met inbegrip van verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna GDPR.
  De Dienstverlener zorgt ervoor dat de aanvragen voldoen aan de gegevensbeschermingsvoorschriften, met inbegrip van de GDPR.
  De partijen verbinden zich ertoe om schriftelijk (ook in elektronische vorm) een register te houden van alle categorieën verwerkingsactiviteiten die voor eigen rekening of als onderaannemer worden uitgevoerd en die ten minste de gegevens bevatten onder artikel 30 van de RGPD.
   
 23. De Dienstverlener fungeert als:
  • onderaannemer van de FOD Justitie, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2018 met betrekking tot de verbinding met elektronische griffies.
  • onderaannemer van advocaten-Gebruikers, en handelt in hun naam voor hun rekening wat betreft de J-BOX, de DPA-BOX, de overdracht van gegevens van/naar de FOD Justitie of de rechtbanken en de communicatie tussen de advocaten- Gebruikers of advocaten-niet-Gebruikers.
    
 24. Als verwerkingsverantwoordelijken, verbinden de Gebruikers zich ertoe de betrokkenen te informeren over het gebruik van de applicaties, zoals bepaald door de verordeningen inzake gegevensbescherming en bescherming van de privacy.
   
 25. Het gebruik van de aanvragen is alleen toegestaan door personen die verplicht zijn te voldoen aan een wettelijke of contractuele geheimhoudingsplicht en/of het beroepsgeheim.
   
 26. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om als onderaannemer slechts over te gaan tot de verwerking van gegevens als dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze algemene voorwaarden opgenomen diensten, die tevens de gedocumenteerde instructies vormen in de zin van artikel 28 van GDPR.

  Het volgende is overeengekomen:

  1. In het kader van de geleverde diensten voert de Dienstverlener de volgende verwerkingen uit:

   – opslag van in deze verklaring opgenomen en door de Gebruikers meegedeelde gegevens;

   – gebruik van de bovenvermelde gegevens voor elektronische verzending.
  2. De hieronder verwerkte gegevens zijn op eerste verzoek beschikbaar in bijlage 1.
  3. De Dienstverlener is gemachtigd om een andere onderaannemer te gebruiken teneinde specifieke verwerkingsactiviteiten uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren. Hij houdt de lijst van zijn onderaannemers ter beschikking van de Gebruikers
  4. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van de in deze omstandigheden verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, en technische en organisatorische maatregelen te treffen zodat de verwerking van de uitbestede gegevens de wettelijke vereisten naleeft en de bescherming van de rechten van de betrokken personen waarborgt.
  5. Met betrekking tot de veiligheid van de gegevensverwerking die voor rekening van de Gebruikers wordt uitgevoerd, verbindt de Dienstverlener zich ertoe alle passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, overeenkomstig artikel 32 van het GDPR. De Dienstverlener zal de geschiktheid van deze veiligheidsmaatregelen tevens regelmatig beoordelen en, indien nodig, de Gebruikers informeren over potentiële verschillen/afwijkingen.
   In alle omstandigheden en zo vlug daarom verzocht wordt, stelt de Dienstverlener haar audits en beoordelingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens alsook de DPIA (gegevensbeschermingseffectbeoordeling ter beschikking van de Gebruikers.
  6. De Dienstverlener verbindt zich ertoe alle informatie te verstrekken die relevant is voor de uitvoering van een effectbeoordeling en/of toegang te verlenen tot de eventuele voorafgaande raadpleging van de toezichthoudende autoriteit (en), indien van toepassing, door de GDPR.
  7. De Dienstverlener stelt de Gebruiker alle informatie ter beschikking, die nodig is om de naleving van de wettelijke en conventionele bepalingen inzake gegevensbescherming te kunnen verifiëren. Zo staat de Dienstverlener de Gebruikers (of een derde partij op wie deze laatste een beroep doen) toe om audits uit te voeren en verschaft hen daarbij de nodige bijstand.
   De kosten van deze audits komen ten laste van de Gebruikers, die zich ertoe verbinden alle kosten, vergoedingen en kosten te betalen. Indien een audit een fout van de Dienstverlener aantoont (bv. indien hij geen passende maatregelen heeft genomen om aan deze voorwaarden te voldoen), wordt hij hiervan op de hoogte gesteld en dient hij de geconstateerde tekortkomingen binnen een redelijke termijn te verhelpen en daarvan het bewijsmateriaal te verstrekken.
   Enkel in dit geval, worden de kosten, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit de controle, alsmede die van de volgende audit, beschouwd als een controle-audit, uitsluitend gedragen door de Dienstverlener.
  8. De Dienstverlener zal de Gebruikers onmiddellijk informeren indien hij van mening is dat een verklaring een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming inhoudt.
  9. Meer in het algemeen, helpt de Dienstverlener de Gebruikers, voor zover mogelijk en indien nodig, bij de nakoming van hun wettelijke verplichtingen, in geval van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. De Dienstverlener verbindt er zich namelijk toe om elke inbreuk op de verwerking van persoonsgegevens, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur dat hij ervan kennis heeft genomen, mee te delen aan de advocaat/Gebruiker. In het verslag van deze kennisgeving moeten minstens de volgende gegevens worden opgenomen :
   • de beschrijving van de aard van de schending van persoonsgegevens, met inbegrip van, indien mogelijk, de categorieën en het geschatte aantal personen dat getroffen wordt door de overtreding en de categorieën en het geschatte aantal gegevensrecords met betrekking tot persoonsgegevens.
   • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waarbij aanvullende informatie kan worden verkregen;
   • een beschrijving van de vermoedelijke gevolgen van de schending van persoonsgegevens;
   • de beschrijving van de genomen maatregelen of die de Dienstverlener voornemens is te nemen om de inbreuk op persoonsgegevens te verhelpen, met inbegrip van de, in voorkomend geval, maatregelen om eventuele negatieve gevolgen te beperken.
  10. In geval van inbreuk op persoonsgegevens verbindt de Dienstverlener zich ertoe, passende corrigerende maatregelen te treffen om de inbreuk van persoonsgegevens te beëindigen, de eventuele schade te beperken en mogelijke schending van de toekomstige persoonsgegevens te voorkomen en/of te beperken.
  11. De Dienstverlener verbindt zich ertoe de Gebruiker, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, zo volledig mogelijk te assisteren bij de nakoming van zijn verplichting. Die bestaat erin dat alle betrokkenen recht hebben op : toegang, rectificatie, schrapping en oppositie, beperking van de behandeling, overdracht en recht om niet te worden onderworpen aan een individuele geautomatiseerde beslissing (inclusief profilering). Wanneer de betrokkenen de Dienstverlener uitoefening van hun rechten verzoeken, zal hij deze verzoeken zo spoedig mogelijk per e-mail naar de ad hoc Gebruiker sturen.
  12. De Dienstverlener verbindt er zich toe om namens de Gebruiker geen verwerkte persoonsgegevens over te maken aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij deze onder het Europese of Belgisch recht vallen. In dat geval stelt hij de Gebruiker vóór de verwerking daarvan in kennis, tenzij het betrokken recht dergelijke informatie om belangrijke redenen van algemeen belang verbiedt.
  13. Aan het einde van deze overeenkomst, om welke reden dan ook en onverminderd artikel 2, zal de Dienstverlener de door de advocaat aan hem verstrekte gegevens vernietigen.
    
 27. Copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten van deze Webapplicaties, met inbegrip van afbeeldingen, grafische elementen, teksten of andere auteursrechtelijk beschermde werken, zijn ofwel het eigendom van de Dienstverlener of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar van intellectuele-eigendomsrechten, niettegenstaande enig intellectueel eigendomsrecht dat zou worden vastgesteld in de elementen van de website die onafhankelijk van de aanvraag bestaan. Geen enkel deel van de aanvragen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, teksten, afbeeldingen of beschermd ontwerp, mag op enigerlei wijze of voor welk doel dan ook worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Dienstverlener, met uitzondering van de hierboven beschreven doeleinden. Elk ongeoorloofd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van de Dienstverlener of haar partners, of enig onderdeel of aspect daarvan, kan u blootstellen aan sancties of boetes, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sancties op basis van schendingen van handelsmerken, auteursrechten, octrooien, privacy rechten en reclamerechten. Het gebruik van de Webapplicaties heeft geen invloed op de intellectuele-eigendomsrechten waarvan de Gebruikers eigenaar kunnen zijn door de informatie die zij verzenden of verwerken via de Webapplicaties. De Gebruikers zorgen ervoor dat het verzenden of een andere verwerking van deze informatie wettelijk is, en stellen de Dienstverlener hiertoe schadeloos tegen eisen van enig derde partij.
   
 28. Deze algemene voorwaarden en het gebruik van de Webapplicaties zijn onderworpen aan het Belgisch recht, en elk geschil met betrekking tot de Webapplicaties of de algemene voorwaarden is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel, België.
   

Versie 30 april 2019